Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Yogatuin, gevestigd te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69529388.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te ondertekenen in de studio of een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u zelf uw persoonlijke gegevens aan ons door.
Uw gegevens worden gebruikt om met u te communiceren; zowel individueel via mail, of per telefoon. Daarnaast voor collectieve communicatie via mededelingen in onregelmatig verschijnende nieuwsbrieven.
Indien u de collectieve communicatie niet wenst, kunt u te allen tijde doorgeven door te mailen naar info@yogatuin.nl.

Indien u op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hierboven bepaald.

De namen, mailadressen en telefoonnummers van leden en de betalingen zijn opgenomen in een excelformulier per kalenderjaar. Dit wordt gebruikt voor de eigen administratie en bewijs voor Belastingen e.d. Deze lijst wordt verder niet gedeeld en na vijf jaar vernietigd. Als een les wordt vervangen, wordt alleen je naam doorgegeven aan de vervanger.

Overige persoonsgegevens

Ook worden, op basis van de door u zelf verstrekte gegevens, uw gegevens gebruikt voor de financiële- en ledenadministratie ten aanzien van losse lessen, privelessen, workshops en alle overige door Yogatuin aangeboden diensten.

Uw gegevens zijn alleen in te zien door de Directie van Yogatuin. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor andere doeleinden.

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

Yogatuin heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yogatuin.nl.
Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers, zoals onze internetprovider Hostnet, nieuwsbriefdienst Mailchimp, betaalsysteem CCV. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Yogatuin verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Yogatuin is gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten uw financiële gegevens 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst. Omdat deze financiële gegevens altijd gekoppeld zijn aan producten en diensten die door personen zijn afgenomen, blijven ook persoonsgegevens gedurende deze periode bewaard.
Wanneer de wettelijke verplichting verstreken is, kunnen uw gegevens worden verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Uw privacy wordt gerespecteerd en Yogatuin zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen via info@yogatuin.nl