Algemene voorwaarden Yogatuin, Deventer, 25 oktober 2021

1. De overeenkomst

1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail, via Momoyoga en in persoon voor het volgen van een yogales of andere vorm van workshop of privéles.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1. Het volgen van een yogales of een andere vorm van workshop of privéles is geheel voor eigen risico van de klant.

2.2. De Yogatuin is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de yogales, workshop of privéles.

3. Betaling

3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld per IDeal betaling of overschrijving te voldoen voor de aanvang van de yogales, workshop of privéles.

3.2. Indien een 10- of 5-strippenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde geld te voldoen voor de aanvang van de eerste les vermeld op de strippenkaart.

4. Geldigheidsduur strippenkaarten

4.1. De strippenkaart met 5 lessen is 2 maanden geldig, een strippenkaart met 10 lessen voor 100 euro is 3 maanden geldig, een strippenkaart met 10 lessen voor 110 euro is 6 maanden geldig

4.2. De startdatum van een strippenkaart is de datum van uw eerste les op uw strippenkaart.

4.3. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte) van de docent. Wanneer de studio dicht is i.v.m. vakantieweken, wordt de strippenkaart met een evenredig aantal weken verlengd.

4.4. Tijdige annulering van een les (tot 1 uur voor aanvang van de les) door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de strippenkaart. Wel behoudt de klant het lestegoed.

4.5. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

4.6. strippenkaarten zijn persoonsgebonden en dus NIET overdraagbaar, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

5. Uitsluiting

5.1. Deelname aan een les, betekent dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden de Yogatuin.

5.2. De Yogatuin heeft het recht deelname van de klant aan een les of workshop te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.3. De Yogatuin heeft het recht deelname van de klant aan een les te weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt. Het studioregelement omvat onder andere de coronarichtlijnen:
– Als jij of een huisgenoot klachten hebt die op Corona kunnen wijzen, laat je eerst testen! Kom alleen naar de les als je negatief getest bent.
– Houdt 1,5 m afstand tot elkaar en geef elkaar de tijd en ruimte om die afstand te waarborgen
– Gebruik aanwezig ontsmettingsmiddel bij binnenkomst

5.4. De Yogatuin heeft het recht deelname van de klant aan een les/workshop te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen van een les onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is voorbehouden aan de trainer.

6. Annulering door de Yogatuin

6.1. De Yogatuin heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en -tijden te wijzigen.

6.2. De Yogatuin heeft het recht zonder opgave van redenen een strippenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren.

6.3. Mocht de docent door omstandigheden verhinderd zijn één of meerdere lessen te geven, dan zorgt de Yogatuin voor vervanging.

6.4. Indien de Yogatuin geen vervangende docent kan aanbieden, wordt de geldigheid van de strippenkaarten met een evenredig aantal weken verlengd.

6.6. Indien een les van het rooster wordt geschrapt en er geen passende alternatieve les beschikbaar is, wordt de strippenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd binnen 30 dagen.

7. Vastleggen van gegevens

7.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de docent van de Yogatuin uitsluitend voor administratieve (waaronder de aanmaak van een account bij Momoyoga) en trainingsdoeleinden gebruikt. (zie privacyverklaring de Yogatuin)

8. Wijzigingen door de klant

8.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan de Yogatuin te melden.

8.2. Deelname aan de yogalessen is voor eigen risico van de klant. Het is belangrijk naar je eigen lichaam te luisteren en binnen je grenzen te blijven. Dit voorkomt blessures.

8.3. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik te melden aan de docent, ook als dit niet relevant lijkt.

8.4. Eventuele gevolgen die voorvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van de Yogatuin.

9. Wijzigingen door de Yogatuin

9.1. Yogatuin behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.

9.2. Yogatuin behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

9.3. Yogatuin heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en strippenkaarten en privélessen en workshops die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.

9.4. Het geldende studioreglement en de geldende algemene voorwaarden kunt u nalezen op de website.

9.5. In alle onvoorziene gevallen beslist de Yogatuin.

9.6. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervalt de vorige versie.

10. Toepasselijkheid en geschillen

10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Yogatuin betreffende deelname aan yogalessen, privélessen, groepslessen, workshops en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woord.

10.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de Yogatuin.